Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi ubytovaným a ubytovatelem: 1. Art Consulting Brno CZ, s.r.o., Lerchova 299/7, 602 00, Brno, IČ: 60715553, platné od 1.1.2018

Smluvní vztahy ve smyslu ust. §2326 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, jsou pro obě strany závazné.

 1. Předmět a účel
 • Předmětem ubytování je školicí středisko Galerie Jedlová, Jedlová č. 144, okr. Svitavy
 • Účelem je ubytování ve školicím středisku výlučně ke krátkodobému rekreačnímu nebo vzdělávacímu pobytu.

2. Objednávka, cena a rezervace ubytování

 • Objednavatelem ubytování musí být osoba starší 18 let, která odpovídá za závazky všech ostatních účastníků pobytu.
 • Na základě telefonické nebo písemné objednávky ubytovatel blokuje objednavateli objekt pro ubytování v domluveném termínu.
 • Po odsouhlasení termínu ZAPLATÍ OBJEDNAVATEL na účet ubytovatele ZÁLOHU dle dohody, OZNÁMÍ POČET UBYTOVANÝCH OSOB (včetně dětí). Dále oznámí svou adresu a telefonní číslo.
 • Po zaplacení zálohy a oznámení počtu ubytovaných osob je rezervace závazná a objednavateli vzniká právo na ubytování v předmětném objektu v odsouhlaseném a potvrzeném termínu. Uhrazením zálohy vyjadřuje objednatel souhlas se všeobecnými smluvními podmínkami.
 • Neuhrazením zálohy ve stanoveném termínu rezervace pobytu automaticky zaniká.
 • Cena za ubytování je sjednána DOHODOU mezi objednatelem a ubytovatelem.
 • Cena zahrnuje: ubytování v objektu na smluvenou dobu, spotřebu el.energie, spotřebu vody, toaletní papír, mýdlo, ručníky.
 • Cena nezahrnuje: vratnou kauci, pojištění (ubytovaným se doporučuje sjednat u vybraného pojišťovacího ústavu v ČR Úrazové pojištění pro cesty a pobyt v tuzemsku).
 • Plná cena musí být uhrazena nejpozději v den nástupu k ubytování v objektu.
 • Letní ubytování (červenec a srpen) pouze v týdenních cyklech od soboty do pátku. V ostatních měsících bez omezení, minimálně však víkend nebo 2 noci.
 1. Odstoupení od smlouvy, storno poplatky. Zrušení objednávky ubytování lze provést ze strany objednavatele i ubytovatele pouze písemně.

3 měsíce až 5 měsíců – 20% ze sjednané ceny

14 dnů až 3 měsíce – 30% ze sjednané ceny

13 dnů a méně – 50% ze sjednané ceny

Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno ubytovateli, resp. objednavateli. Zálohy na kurzy se nevracejí.

 • Při odstoupení od ubytování ze strany objednatele je tento povinen uhradit storno poplatky. Ubytovatel může před uplynutím dohodnuté doby odstoupit od smlouvy, když host v objektu hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak porušuje ustanovení provozního řádu.
 • Storno je odečteno od zaplacené zálohy, vyúčtováno a vráceno  nejpozději do 10 dnů. Pokud storno poplatky převyšují zaplacenou zálohu může ubytovatel zbytek vymáhat soudní cestou.
 • Při přerušení ubytování ze strany klienta se cena ani jakákoliv její část nevrací.
 • Při zrušení ubytování ze strany ubytovatele (vyšší moc, porucha v objektu znemožňující pobyt, apod.) budou do 5 pracovních dnů ubytovanému vráceny jím zaplacené poplatky a bude mu ev. nabídnuta sleva na příští pobyt.
 1. Zahájení a ukončení ubytování
 • Objednavatel je povinen dodržet dohodnuté nástupní datum a čas a ukončit pobyt v dohodnutý den a čas.
 • Při převzetí objektu předá majitel ubytovanému objekt s vybavením dle inventáře a ten složí dohodnutou KAUCI, která bude hostům vrácena po ukončení pobytu. Doplatek ceny za ubytování uhradí ubytovaný převodem na účet před příjezdem nebo hotově NEJPOZDĚJI V DEN PŘÍJEZDU do objektu.
 • Při ukončení pobytu majitel s ubytovaným znovu zkontroluje stav objektu a zařízení. Neshledá-li žádných závad, převezme klíče a vrátí ubytovateli kauci v plné výši. Pokud majitel zjistí po závěrečné kontrole závady způsobené ubytovaným, je oprávněn z kauce odečíst částku odpovídající této závadě. V případě, že taková závada přesáhne výši kauce, je majitel objektu oprávněn vymáhat na ubytovaném další doplatek.
 • Hosté jsou povinni před odjezdem provést základní závěrečný úklid, tj. uvedení věcí do stavu při převzetí objektu, uspořádat nábytek, projet použité nádobí myčkou, dát věci na původní místo.

5. Povinnosti ubytovaného

 • Řídit se Všeobecnými podmínkami majitele.
 • Zapsat všechny ubytované osoby vč. identifikačních údajů do Ubytovací knihy.
 • Obeznámit se s obsluhou objektu při převzetí nemovitosti.
 • Vyvarovat se jednání, která by vedla k poškození objektu či jeho zařízení.
 • Dodržovat zásady bezpečnosti (nezasahovat do elektroinstalace, zákaz manipulace s otevřeným ohněm uvnitř objektu atd.).
 • Ubytovaný plně zodpovídá za škody, které vznikly jeho přičiněním nebo zaviněním včetně všech účastníků pobytu.
 • Zjistí-li ubytovaný v průběhu pobytu jakoukoliv závadu, bez ohledu na to, zda ji způsobil sám či nikoliv, okamžitě vyrozumí majitele.
 • Ubytovaný se ZAVAZUJE DODRŽET MAXIMÁLNÍ DOHODNUTÝ POČET UBYTOVANÝCH v objektu po dobu celého pobytu, UBYTOVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO TENTO POČET OSOB ZKONTROLOVAT, stejně tak dodržování pravidel pro ubytování.
 • Překročení dohodnutého maximálního počtu osob v objektu je považováno za hrubé porušení dohody a ubytovatel má právo ubytování ukončit bez náhrady.
 • Udržovat objekt a jeho okolí v čistotě a uvnitř objektu používat domácí obuv.
 • Uvnitř celého objektu je zakázáno kouřit.

         6. Povinnosti ubytovatele

 • Garantovat dohodnuté vybavení objektu.
 • Umožnit ubytovanému využití celého objektu po sjednanou dobu.
 • Je povinen obeznámit ubytovaného s provozem a obsluhou objektu a jeho příslušenstvím.
 • Předat ubytovanému při nástupu objekt v provozuschopném stavu, nikým neobývaný.
 • Být po dobu ubytování dostupný na mobilním telefonu.
 • Pokud vznikne ze strany majitele objektu situace, která má za následek zhoršení podmínek ubytování, má za povinnost neprodleně provést všechna opatření, aby tuto situaci odstranil, eventuálně poskytl přiměřenou slevu z pobytu.
 1. Odpovědnost

Při předání objektu k ubytování seznámí majitel ubytovaného s provozem objektu. Majitel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, ztráty, zranění, odcizení či jiné újmy osob užívajících předmět ubytování. Pobyt a pohyb osob po celé nemovitosti a ve všech jejich prostorách, také na pozemcích s ní souvisejících je výhradně na vlastní nebezpečí všech osob a na jejich plnou odpovědnost, s výjimkou případů, prokazatelně zaviněných majitelem objektu. Objekt se předává i přebírá v řádném stavu nepoškozený. Na případné nedostatky majitel ubytovaného upozorní.

 1. Pojištění

Objednaný pobyt využívají hosté na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození, zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku 3. osoby), za odcizení zavazadel nebo majetku hostů po dobu rekreačního pobytu. Pro tyto případy doporučujeme před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění. Okolí objektu je monitorováno kamerami.

 1. Závady

V případě, že se vyskytnou závady je třeba ihned o tomto uvědomit majitele, jehož povinností je tyto závady, dle jejich povahy a charakteru, odstranit. Způsobí-li hosté majiteli škodu, jsou povinni ji neprodleně ohlásit a dohodnout s ním její úhradu.

 1. Přechodná a závěrečná ustanovení
 • Platnost těchto podmínek může být mezi ubytovatelem a ubytovaným individuálně upravena výlučně písemnou formou.
 • Uhrazením zálohy za ubytování bere objednavatel tyto podmínky na vědomí a souhlasí s nimi.
 • Ubytovatel potvrzuje svůj souhlas s manipulací s jeho osobními daty dle zákona č. 110/2000 Sb. pro účely evidence ubytovaných, dále pro účely účetnictví ve smyslu daňových zákonů ČR. Ubytovatel se zároveň zavazuje, že neposkytne osobní údaje ubytovaného třetí straně a bude je chránit v souladu s nařízením parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR).